Logo Las Cartas de la Vida
 
 那乔的站点塔罗牌Mobile version Español  
2018年05月26日

 
塔罗牌: 巴斯克塔罗牌

这是我最喜欢的一副塔罗牌,过去的21年里,我用它进行塔罗牌预测。这副牌被称为巴斯克塔罗牌。它的发明者是一名女塔罗师,在西班牙算命界富有盛誉,广受敬重。

basque-1-p basque-2-p basque-3-p basque-4-p
basque-5-p basque-6-p basque-7-p basque-8-p

Imágenes del tarot de Euskal Herria

下面是伊拉蒂森林的照片。正是这个地方,使塔罗牌富有生命力,这是个具有魔力的地方。

Bosque de Irati

Bosque de Irati

Bosque de Irati